Regulamin z polityką prywatności

REGULAMIN korzystania z platformy kursy-ajnsztajn.pl wraz z polityką prywatności.

Rejestrując się na platformie kursy-ajnsztajn.pl i korzystając z jej zasobów akceptujesz poniższe zasady regulaminu oraz polityki prywatności.

§1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Platforma – system e-learning na stronie www.kursy-ajnsztajn.pl – zawierający zasoby o charakterze edukacyjnym, należący do 

Renata Kądziela No.1 

Aleja Bzów 47

02-495 Warszawa

NIP : 7611327768

2. Kurs – kurs on-line, sprzedawany przez Usługodawcę
3. Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna, kupująca dostęp do Kursu
4. Konto użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Platformy, przypisanych konkretnemu Użytkownikowi
5. Usługodawca – Renata Kądziela No.1 , Aleja Bzów 47, 02-495 Warszawa

Nip : 7611327768

6. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.kursy-ajnsztajn.pl /sklep
7. Operator Płatności – podmiot odpowiedzialny za obsługę płatności.
Usługodawca współpracuje z: PayPro S.A. Ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, Polska, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068, Nr KRS 0000347935 oraz Firmą PayPal Inc. R.C.S. Luxembourg B 118 349 

§ 2

Regulamin zawiera zasady, regulujące prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika (osoba fizyczna lub prawna, kupująca Kurs).

§3 Zakup Kursu i korzystanie z Platformy

1.Usługodawca za pośrednictwem Sklepu sprzedaje Użytkownikowi dostęp do Kursu na 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę na okres 24 miesięcy od dnia zakupu (jeśli nie jest to subskrypcja miesięczna). Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu usług zostanie udostępniona na stronie internetowej Platformy.
2. Zawarcie umowy na kupno Kursu możliwe jest po wcześniejszym założeniu bezpłatnego Konta użytkownika. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym. Login i hasło Użytkownika nie mogą być słowami obraźliwymi, nazwami własnymi, nazwami stron internetowych, zastrzeżonymi nazwami, słowami godzącymi w prawa osób trzecich. W przypadku naruszenia tego warunku takie konto może zostać usunięte przez Usługodawcę, a już dokonane opłaty przez Użytkownika zostaną zwrócone Użytkownikowi.
3. Po kliknięciu w Sklepie w przycisk „Przejdź do kasy”, Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty za wybrane Kursy. Po skutecznym dokonaniu płatności, Użytkownik zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu.Z tą chwilą umowę na zakup Kursu uważa się za zawartą.
4. Usługodawca umożliwia zakup Kursu na podstawie opłaty z góry za dany okres lub w postaci miesięcznej, odnawialnej za zgodą Użytkownika subskrypcji.
5. W przypadku zakupu Kursu w postaci miesięcznej subskrypcji , Użytkownik w momencie zakupu wyraża zgodę na cykliczne ściąganie z jego konta co miesiąc należności za kurs przez Usługodawcę. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji wysyłając wypowiedzenie na mail sklepno.1@gmail.com
6. W przypadku braku możliwości pobrania od Użytkownika opłaty za miesięczną subskrypcję, zostanie on o tym fakcie powiadomiony mailem na adres podany podczas rejestracji. Jeśli w ciągu 3 dni opłata nie zostanie dokonana przez Użytkownika poprzez przelew dokonany przez Użytkownika lub poprzez ponowne obciążenie karty lub konta Użytkownika, dostęp do platformy zostanie zablokowany do czasu dokonania opłaty przez Użytkownika.
7. Użytkownik może testować pełny dostęp do danego Kursu przez okres 5 dni, rejestrując się na Platformie i wykupując dostęp do Kursu po preferencyjnej cenie. Po upływie tego terminu Użytkownik wyraża automatycznie zgodę na miesięczną subskrypcję, patrz punkt 5.
8. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę VAT za zakupienie dostępu do Kursu powinien poinformować o tym Usługodawcę w formie mailowej na sklepno.1@gmail.com
w terminie 7 dni od dnia realizacji płatności.
9. Usługodawca informuje o możliwości krótkich przerw w dostępie do Platformy wynikających prac technicznych i konserwacyjnych. Jeśli przerwy w dostępie do Platformy przekroczą 10 godzin w ciągu miesiąca, to Użytkownikowi przysługuje prawo do przedłużenia dostępu do Platformy o okres równy przerwie w dostępie do Platformy. Warunkiem otrzymania przedłużenia dostępu do Platformy jest zgłoszenie tego faktu na adres mailowy:  sklepno.1@gmail.com w ciągu 21 dni po miesiącu, kiedy Platforma była czasowo niedostępna.

§4 Dostawa zakupionego Kursu

1.Dostawa zakupionego kursu nastąpi niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika, nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania płatności przez Usługodawcę. Kurs będzie dostępny w panelu Użytkownika po zalogowaniu na stronę www.kursy-ajnsztajn.pl Użytkownik otrzyma również powiadomienie o dostępności zakupionego Kursu na adres e-mail podany podczas zakładania Konta.

2. W przypadku zakupu kursu w przedsprzedaży, dostawa zakupionego kursu nastąpi w dniu premiery kursu, jasno określonej w komunikacie do Kupującego, o czym Użytkownik został poinformowany przed dokonaniem zakupu. Kurs będzie dostępny w panelu Użytkownika po zalogowaniu się na stronę: www.kursy-ajnsztajn.pl. Użytkownik otrzyma również powiadomienie o dostępności zakupionego Kursu na adres e-mail podany podczas zakładania Konta.

§5 Prawo autorskie

1. Zasoby edukacyjne Platformy www.kursy-ajnsztajn.pl są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie Usługodawcy.
2. Usługodawca wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Usługodawcy, tj. teksty, dialogi, nagrania, filmy.

§6 Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy kupna Kursu bez podania przyczyny w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Użytkownik może złożyć poprzez wysłanie wiadomości e-mail na sklepno.1@gmail.com lub drogą pocztową na adres Usługodawcy. Dzień odstąpienia od umowy liczony jest jako dzień otrzymania maila lub dzień otrzymania pisma drogą pocztową od Użytkownika.
2. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy w terminie 14 dni od zawarcia Umowy, dokonana przez Użytkownika opłata zostanie zwrócona Użytkownikowi w takiej samej formie w jakiej została ona dokonana. Użytkownik może ustalić z Usługodawcą inną formę zwrotu opłaty poprzez podanie tej informacji na mail sklepno.1@gmail.com Inna forma zwrotu opłaty będzie możliwa, jeśli nie zwiększy kosztów dla Usługodawcy.
3. W trakcie trwania umowy Użytkownik może zrezygnować z umowy, jeśli dotyczy ona subskrypcji miesięcznej. Rozwiązanie umowy następuje po 14 dni od zgłoszenia tego faktu Usługodawcy poprzez maila na sklepno.1@gmail.comlub drogą pocztową. Okres rezygnacji liczony jest od daty otrzymania maila lub otrzymania pisma od Użytkownika.
4. W przypadku rozwiązania umowy dotyczącej subskrypcji miesięcznej w trakcie jej trwania, opłata za kolejny miesiąc subskrypcji po dacie rozwiązania umowy nie będzie pobierana.

5. Usługodawca przypomina Klientom, o których mowa w ust. 1 powyżej, że zgodnie z art.38 Ustawy konsumenckiej prawo odstąpienia od umów zawartych na odległość nie przysługuje m.in. w odniesieniu do umów: 

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

d) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

e) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

f) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

§7 Rozpatrywanie reklamacji i nieprawidłowości

1.Informacje o nieprawidłowościach i reklamacje składane przez Użytkownika powinny zawierać:
Imię i nazwisko
E-mail lub login konta Użytkownika składającego reklamację
Powód reklamacji z dokładnym opisem i uzasadnieniem
Podpis Użytkownika oraz data reklamacji
2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych od ich otrzymania.
Reklamacje należy przesłać na pocztą elektroniczną na adres mailowy sklepno.1@gmail.com lub pocztą konwencjonalną na adres 

Renata Kądziela No.1, Aleja Bzów 47, 02-495 Warszawa

3. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest pod adresem e-mail sklepno.1@gmail.com

§8 Polityka Prywatności

1. Polityka Prywatności informuje Użytkowników, jakie dane osobowe są od nich zbierane, w jakim celu i jak będą wykorzystywane. Wszyscy Użytkownicy Platformy akceptują jej politykę prywatności.
Podczas wizyty Użytkownika na Platformie zbierane są automatycznie dane o IP użytkownika, o jego adresie, o przeglądarce.
2.Wskutek rejestracji i/lub korzystania z Platformy, przy włączonej obsłudze plików „cookies”, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie mechanizmu plików ”cookies” tj. zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

§9 Dane osobowe

1. W celu realizacji usługi konieczne jest podanie przez Użytkownika danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji usługi. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Dane są przetwarzane wyłącznie zgodnie z poniższymi celami.
Imię i nazwisko – jako podstawowa informacja identyfikacyjna Użytkownika
E-mail kontaktowy – w celu przesyłania informacji o dostępie do Kursu, w sprawach organizacyjnych, oraz kolejnych propozycji związanych z nauką w celu motywowania Użytkownika do nauki
Adres zamieszkania – w celu wystawienia faktury za usługę.
2. Podanie tych danych jest obowiązkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu realizacji usługi.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdej osobie przysługują następujące uprawnienia:
prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taka zgoda została wyrażona, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
3. Powyższe uprawnienia można zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się pod adresem e-mail: sklepno.1@gmail.com
Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych wyłącznie uprawnionym do tego podmiotom.
4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres korzystania z usługi oraz przez czas trwania umowy lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

§10 Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.kursy-ajnsztajn.pl/regulamin i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym momencie, bez konieczności uzasadniania przyczyny, np z powodu ważnych przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych,
3. Korzystanie przez Użytkownika z Platformy po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian przez Użytkownika.
4. Nazwy rozdziałów i paragrafów zamieszczone w niniejszym Regulaminie mają charakter porządkowy i nie są wiążące dla Stron.

5. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby NO.1. Właściwość miejscowa sądu, o której mowa w zdaniu poprzednim nie odnosi się do Umów zawartych z Klientami mającymi status Konsumentów lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.